Čtyřboj 24 – 25 září 2022

Čtyřboj 2022 – závod rybářské všestrannosti

Samopše 24. – 25. září 2022
Muška, Přívlač, Položená, Plavaná


 

Vážení příznivci rybářského sportu:

Místní organizace Českého rybářského svazu Praha 6 Dejvice Vás srdečně zve na 23. ročník báječného závodu rybářské všestrannosti,

Čtyřboj 2022, který v disciplínách muška, přívlač, položená a plavaná proběhne na revíru Sázava, 5 a Sázava 6 ve dnech 24.9. až 25.9.2022. Do soutěže se mohou přihlásit jednotlivci i tříčlenná družstva. Závod je dotován umělecky hodnotnými cenami a bude se řídit následujícími propozicemi. Vyhodnocuje se pořadí družstev i jednotlivců. Ubytování: Je zajištěno ve Sport areálu Samopše:

Samopše 68
285 07 Samopše
(ubytování turistického typu) www.sport-areal.cz
čisté pokoje se společným sociálním zařízením

Stravování: restaurace v areálu. 
Startovné: Činí na jednoho závodníka Kč 1 250,-Kč, V ceně startovného jsou zajištěny snídaně a obědy. Ubytování a večeře si hradí každý sám na místě. Prezentace závodníků: 23.9.2022 do 18.00 v restauraci.

 

Apelujeme na všechny účastníky, aby se k prezentaci. dostavili včas a především v dobré kamarádské náladě !

Link : ročník 2021 – https://rybarina.fousuvcancak.cz/26551/ctyrboj-2021-vysledky-foto/

 


V š e o b e c n é   p o k y n y

Ve všech disciplínách, pro soutěž družstev i jednotlivců, proběhnou závody, na vylosovaných stanovištích. Při přívlači a mušce je po stanoveném čase přecházení, ve vymezeném rozsahu, možné. Na sektor se z místa losování, závodník s veškerým vybavením dostane bez cizí pomoci a bez motorového vozidla. Pro závody platí ustanovení zákona o rybářství a prováděcí předpisy, rybářský řád a jeho doplňky s těmito dodatky: ryby, kterým je stanovena zákonná míra, se hodnotí ve všech disciplínách pouze s přihlédnutím k zákonné míře.

Veškoré lososovité ryby jsou hájeny a musí být okamžitě puštěny zpět do vody, ryby sporné budou hodnoceny s ohledem na míru event. menšího partnera případné odchylky od zákonné míry budou oznámeny před zahájením dané disciplíny. Předložení úlovku s nedodrženou zákonnou mírou k váze bude mít za následek nehodnocení celého úlovku v disciplíně a v závažném případě i celkovou diskvalifikaci závodníka. Za přestupky proti soutěžnímu řádu může být závodník diskvalifikován v disciplíně, ve které se přestupku dopustil. Při závažném přestupku proti rybářskému
řádu a soutěžnímu řádu bude závodník diskvalifikován pro celý závod. V tomto případě nemůže být družstvo doplněno o dalšího závodníka. Sraz všech závodníků před zahájením disciplíny bude na určeném místě, kde bude i oficiální parkoviště. Odtud bude rozchod na pokyn. Družstvo, které nastoupí neúplné, nesmí odejít na závodní úsek bez souhlasu vedení závodu.

K cestě na závodní úsek a zpět i při přesunu během závodu nesmí být použit jakýkoliv dopravní prostředek (chodíme pěšky). Lov z loďek navalených na břeh a z můstků je zakázán. Trenér, popř. vedoucí družstva jsou oprávněni pomoci pouze radou. Pomoc třetích osob je možná pouze po předchozím souhlasu pořadatele. Začátek a konec každé disciplíny se vyhlašuje signálem podle jednotně seřízeného času. Přenos signálu zabezpečí pořadatelé a rozhodčí. V jednom soutěžním dnu nemůže závodník chytat dvakrát na stejném stanovišti.

Pro přenesení ulovených ryb k váze musí být použito pevné nádoby, vědra o objemu min. 10 l,.

S o u t ě ž n í   ř á d

Při disciplínách přívlač a muška závodník musí používat dva vezírky. Jeden, pevně upoutaný ve vodě pro dlouhodobé přechování ryb a druhý pro okamžité (krátkodobé) uložení úlovku. Pro disciplínu položená a plavaná je potřeba použít dostatečně prostorný vezírek (závodnický), aby se zabránilo úhynu ulovených ryb.

 

 

 

PŘÍVLAČ – loví se pomocí prutu o délce max. 3,6 m a smekacího navijáku nebo multiplikátoru s vlascem libovolného průměru a délky. Na vlasci mohou být umístěny zátěže a pevné nebo pohyblivé zařízení zamezující kroucení vlasce. Zátěž umístěná na postranním přívěsu se při vláčení nesmí pohybovat za nástrahou. Jako nástraha slouží pouze všechny druhy třpytek, devony, twistry, woblery. Nejsou povoleny nástrahy muškového typu včetně mušky s korálkem a marmišky. Může být použita pouze jedna nástraha na konci vlasce. Pohyb umělé nástrahy se provádí pomocí navijáku, pohybem prutu, nebo jejich kombinací. Brodění je povoleno, vnadění je zakázáno. Minimální rozestup závodníků – 25 m. Není přípustná menší vzdálenost, a to ani po dohodě mezi závodníky. Pokud nebude uvedeno jinak, hodnotí se pouze tyto druhy ryb – bolen, candát, tloušť, jesen, proudník, parma, sumec, štika, okoun. Míry ryb dle ryb.řádu. Změna vylosovaných stanovišť je možná po 30 minutách od zahájení disciplíny. Závodník se zásadně přemisťuje po zvoleném břehu a nesmí rušit závodícího soupeře, zejména při míjení lovícího závodníka není přípustné míjení vodou. Závodník nastupuje k závodu na vylosované místo. Je přípustné průběžné vážení ušlechtilých ryb. Konečné posouzení zda nástraha je přívlačového typu je na pořadateli.

 

MUŠKA – loví se muškařským prutem, muškařským navijákem klasickým, nebo automatickým a muškařskou šňůrou minimální délky 15 m, na konci opatřenou muškovým návazcem libovolné síly a délky v délce prutu.. Počet mušek na návazci je 1 – 3. Připevňování drobných zátěží na návazec, nebo postranní přívěs je povolen. Brodění je povoleno, vnadění je zakázáno. Změna vylosovaných stanovišť je možná po 30 minutách od zahájení disciplíny. Minimální rozestupy mezi závodníky je 25 m. Není přípustná menší vzdálenost, a to ani po dohodě mezi závodníky. Zásady míjení lovícího závodníka a změny míst jsou stejné jako při disciplíně přívlač. Je přípustné průběžné vážení ušlechtilých ryb.

 

PLAVANÁ – loví se jedním prutem bez nebo s navijákem, jedním jednoduchým háčkem a splávkem, který musí unést zátěž. Počet připravených prutů není omezen. Živé nástrahy a návnady jsou povoleny v max. množství 0,5 litru na závod. Množství krmiva maximálně 4 litry + 0,5 litru živých návnad. Brodění je zakázáno. Jako nástraha není povolena živá ani mrtvá rybka. Vnadit lze 5 minut před zahájením závodu.

 

POLOŽENÁ – loví se jedním nebo dvěma pruty s navijákem nebo bez navijáku. Udice je opatřena jedním nebo dvěma návazci s jednoduchým háčkem. Používání krmítka je dovoleno. Počet prutů připravených k lovu není omezen. Množství krmiva na závod je max. 4 litry + 0,5 litru živých návnad. Jako nástraha není povolena živá ani mrtvá rybka. Během vlastního lovu musí být prut ve stojánku-vidličkách. Signalizační zařízení se nesmí dotýkat vodní hladiny. Brodění je zakázáno. Vnadit lze 5 minut před zahájením závodu. Důležité: Počítání kusů úlovků v disciplíně plavaná a položená nebude prováděn z důvodu předcházení úhynu ryb. Hodnotit se bude jen celková hmotnost. Pro disciplíny položená plavaná apelujeme na povinné používání vezírků o min. délce 2m pro snížení možnosti úhynu ryb.

 

Důležité poznámky:

Pořadatel organizuje závod tak, aby aby byla v maximální míře zaručena bezpečnost všech závodníků včetně doprovodu a diváků. Přesto je účast na této akci výhradně na vlastní nebezpečí. Za nezletilého do 18-ti let ručí rodiče, nebo zákonný zástupce. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za škody na majetku ani zdraví a účastníci berou toto svým přihlášením se do závodu na vědomí. Pořadatel rovněž nenese odpovědnost za jakékoli následné škody. Závodníci i doprovod jsou povinni dbát pokynů pořadatele, zejména pokud jde o dodržování pořádku v místě závodu. Rovněž při parkování vozidel v místě závodu jsou účastníci povinni dbát pokynů pořadatele. Případné škody škody způsobené parkováním jdou na vrub viníka, nikoliv na vrub pořadatele. Losování starších závodníků nebo dětí a juniorů může být provedeno tak, že sektory blízko místa rozchodu či losování mohou být losovány samostatně.


Časový rozvrh závodu

23.9. 2022

17.00 – 18.00 Prezentace závodníků
18.00 Schůzka vedoucích družstev

24.9. 2022

6.15 Snídaně formou bufetu
7.30 – 7.35 losování prvního závodu

7.45 – 8.30 Příprava k závodu
8.30 – 11.30 Disciplína muška
11.30 – 12.15 Vážení úlovků
12.15 – 13.00 Oběd (na závodním úseku)
13.30 – 13.35 Losování druhého závodu
13.45 – 14.15 Příprava ke druhému závodu
14.15 – 17.15 Disciplína třpytka
17.15 – 18.00 Vážení úlovků
19.00 Večeře v restauraci
20.00 Schůzka vedoucích družstev

25.9.2022

5.45 Snídaně formou bufetu
6.30 – 6.35 Losování třetího závodu
6.45 – 7.45 Příprava k závodu 7.45 – 10.15 Disciplína položená
10.15 – 10.45 Vážení úlovků
11.00 – 11.45 Oběd v restauraci
11.55 – 12.00 Losování čtvrtého závodu
12.00 – 13.00 Příprava na disciplínu plavaná
13.00 – 15.30 Disciplína plavaná
15.30 – 16.15 Vážení úlovků
17.30 Vyhlášení výsledků
18.00 Závěr závodu

 


U r č o v á n í   p o ř a d í

Úlovek je závodníkům hodnocen za každý započatý gram jedním bodem, přičemž v každé disciplíně se stanoví pořadí závodníků podle počtu dosažených bodů. Umístění závodníka v závodu je rovno počtu bodů, které obdrží pro hodnocení družstva. Při rovnosti bodů vítězí závodník s větším počtem kusů ulovených ryb. Závodník bez úlovku obdrží trestné body v počtu rovnajícím se součtu pořadí posledního závodníka s úlovkem a poloviny počtu závodníků bez úlovku. Závodník, který nenastoupil v některé z disciplín obdrží o 1 bod více, než činil počet závodníků, kteří v této disciplíně nastoupili. Družstva i jednotlivci jsou v jednotlivých disciplínách i ve čtyřboji hodnoceni podle součtu umístění. Vítěz dosáhne nejmenšího součtu umístění. Do soutěže družstev se v každé disciplíně sčítají umístění všech členů družstva. Klesne-li během závodu počet závodníků v družstvu pod tři, počítá se za každého chybějícího závodníka tolik trestných bodů, jako při hodnocení v soutěži jednotlivců. Pořadí družstev ve čtyřboji se určuje podle pořadí družstev v jednotlivých disciplínách. Vážení úlovků se koná na určeném místě v době určené časovým harmonogramem závodu. Po uplynutí této doby bude každý závodník, který se k vážení nedostavil, hodnocen jako bez úlovku, neprokáže-li mimořádné překážky, které budou posouzeny rozhodčí komisí. Nedosáhne-li závodník úlovku, je povinen dostavit se k váze a výsledek ohlásit. To za něho může učinit i vedoucí družstva. Protest proti průběhu závodu je možno podat během času určeného k vážení rozhodčí komisi s vkladem 300,-Kč. V případě, že protest je neoprávněný, vklad propadá ve prospěch pořadatele. Každý závodník je povinen mít pevnou míru na měření ryb, pomůcku na vyprošťování háčků, podběrák, 2 vezírky a nádobu o objemu min. 10 l. na uchovávání živých ryb! Dále je povinen maximální měrou usilovat o nepoškození ulovených ryb.

Závodní úsek pro každou disciplínu bude vyhlášen nejpozději při nástupu závodníků k disciplíně. Hájené úseky budou vyhlášeny na schůzce vedoucích družstev a znovu oznámeny při nástupu závodníků. Prosíme závodníky, aby respektovali ostatní účastníky závodu a v průběhu závodu je nerušili! Motorová vozidla mohou parkovat pouze na místech, která určí pořadatel. Povolená parkovací místa pro automobily budou pro následující den určena při večerní schůzce vedoucích družstev. Závodník se zúčastňuje závodu na vlastní nebezpečí. Pořadatel nezodpovídá za škody způsobené závodníky třetím stranám. Doba přípravy na každý závod je dána časovým rozvrhem

 

Preambule: Vyznáváme olympijskou zásadu – není důležité vyhrát, ale zúčastnit se

 

 

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..