Untitled-1

SPORTOVNÍ ODBOR LOVU RYB UDICÍ ČR

Nad Olšinami 31, 100 00 Praha 10, tel. 274 811 751-3, fax 274 811 754

E-mail: zemankova@rybsvaz.cz

www. rybsvaz.cz

SOUTĚŽNÍ ŘÁD

V LOVU RYB UDICÍ NA PLAVANOU

platný od 5. 2. 2017

Schváleno na zasedání SO LRU – plavaná dne 5. února 2017

 1. Soutěžní řád pro lov ryb udicí – plavaná je souhrn ustanovení, kterými se upravuje pořádání soutěží a závodů ve sportovní disciplíně lovu ryb udicí – plavaná (dále jen LRU – plavaná nebo LRU CIPS).
 2. Soutěže a závody v LRU – plavaná v ČR se mohou konat jen podle tohoto soutěžního řádu.
 3. Změny a doplňky soutěžního řádu provádí sportovní odbor LRU plavané (dále jen SO LRU). Návrhy na změny a doplňky soutěžního řádu je nutno předložit písemně s popisem důvodů nejpozději 14 dnů před zasedáním odboru.
 4. Soutěže a závody v LRU – plavaná se pořádají podle mezinárodních pravidel CIPS s možností schválit pro domácí závody určité odchylky, o kterých však musí rozhodnout SO LRU ještě před začátkem závodní sezóny (závodní řád).
 5. Rozdělení soutěží a závodů1

a) domácí mistrovské

 • Mistrovské soutěže2 (I. liga, II. liga, divize), nekategorizované

 • Mezinárodní mistrovské závody (mezinárodní mistrovství ČR)

 • Mistrovské závody (mistrovství ČR žen, juniorů, kadetů a handikepovaných)

 • Kvalifikační závody reprezentačních výběrů v jednotlivých kategoriích (mohou být vypsány státním trenérem a schváleny SO LRU)

 • Pohárové závody bodované, nekategorizované

 • Územní přebory (mužů, žen, juniorů, kadetů, nekategorizované)

b) domácí ostatní

 • Pohárové závody nezahrnuté mezi bodované pro potřebu žebříčku (řídí se závodním řádem, mohou být zařazeny do termínového kalendáře)

 • Náborové závody (pořádané za účelem náboru nových závodníků, nemusí být pořádány podle závodního řádu)

 • Veřejné závody (jedná se o tradiční závody o ceny v rybolovu podle místních podmínek, nemusí být pořádány podle závodního řádu)

c) mezinárodní a mezistátní mistrovské

 • Týkají se jednotlivých stupňů reprezentace – Mistrovství světa (mužů, žen, juniorů, kadetů a hendikepovaných), Mistrovství Evropy (mužů), Mistrovství světa klubových družstev (muži, nekategorizované), Mezinárodní mistrovství cizího státu apod.

  Popis soutěží:

I. liga – je nejvyšší soutěží v ČR, účastní se jí 12 čtyřčlenných družstev, je organizována ve čtyřech kolech, celkem tedy osm závodů.
 • vítěz ročníku I. ligy se stává mistrem ČR a má právo reprezentovat na MS klubových družstev v následujícím roce. Určený garant účasti, tj. vedoucí oddílu (MO), jež právo reprezentovat vybojoval (tento vedoucí musí být zplnomocněn jednat v této věci), je povinen závazně potvrdit účast a obsazení na MS klubů nebo toto odříci do 31. 12. roku, který předchází roku konání tohoto šampionátu. V případě odmítnutí účasti řeší reprezentaci SO LRU.

 • celky na posledních třech místech tabulky sestupují automaticky do příslušné skupiny II. ligy

 • startovné za družstvo na jedno kolo je stanoveno na 1000,- Kč (startovné je plně využito na ocenění závodníků (vítězů sektorů a prvních tří družstev v příslušném kole) a technické zabezpečení závodů včetně toalet. Závěrečné vyhodnocení celkově nejlepších družstev zajišťuje osoba pověřená sportovním odborem LRU plavaná na jarním zasedání odboru).

II. liga – je rozdělena do 3 skupin po 10 až 12 čtyřčlenných družstvech. Skupinu „A“ tvoří družstva z ÚS Západočeského, Jihočeského a Městského výboru Praha, skupinu “B” družstva z ÚS Severočeského, Středočeského a Východočeského, skupinu “C” tvoří družstva z ÚS Severomoravského a MRS, je organizována ve čtyřech kolech, celkem tedy osm závodů.
 • vítězové skupin postupují automaticky do I. ligy. Pokud nebude vítěz II. ligy chtít postoupit do I. ligy, bude osloven tým na 2. místě, popř. na 3. místě. Pokud nebudou chtít postoupit do I. ligy ani tyto oslovené týmy, pak zůstává sestupující z I. ligy nadále v I. lize (nesestupuje).

 • celky na posledních místech sestupují do divizí, počet sestupujících se řídí sestupujícími z I. ligy a počtem divizí, z nichž vítězové postupují do příslušné skupiny II. ligy

 • startovné za družstvo na jedno kolo je stanoveno na 1000,- Kč (startovné je plně využito na ocenění závodníků (vítězů sektorů a prvních tří družstev v příslušném kole) a technické zabezpečení závodů včetně toalet. Závěrečné vyhodnocení celkově nejlepších družstev zajišťuje SO LRU – plavaná).

divize – je nejnižší soutěží v ČR. Účastní se jí tříčlenná družstva v rámci jednotlivých územních svazů. Pod každou ze skupin II. ligy jsou skupiny divize příslušných ÚS. Je organizována ve 2 dvou kolech, celkem tedy čtyři závody.
 • Divizi lze pořádat společně s územním přeborem.

 • Vítěz divize má nárok na postup do II. ligy.

Mezinárodní mistrovství ČR
 • celkem dva závody čtyřčlenných družstev s klasifikací jednotlivců (viz závodní řád). Právo účasti mají prvoligové týmy a po jednom svém týmu může nominovat každý územní svaz, ostatní místa a výběr zahraničních týmů má právo regulovat pořadatel

 • na mistrovství republiky mohou startovat i jednotlivci

 • vítěz (družstvo i jednotlivec) – se stává mezinárodním mistrem ČR, nejlepší domácí družstvo a jednotlivec mistrem ČR.

Mistrovství ČR – ženy
 • celkem dva závody dvoučlenných družstev žen

 • právo účasti mají všechny registrované závodnice ČR, právo regulovat výběr zahraničních dvojic má pořadatel

 • závodnice mohou startovat i jednotlivě

 • vítězné družstvo se stává mistrem ČR – žen, nejlepší závodnice se stává mistryní ČR.

Mistrovství ČR – kategorie U15, U20 a U25
 • celkem 2 závody jednotlivců (chlapci a dívky společně) a tříčlenných družstev napříč kategoriemi (U15+U20+U25)

 • právo účasti mají všichni registrovaní závodníci ČR kategorií U15, U20 a U25, právo regulovat výběr zahraničních závodníků má pořadatel

 • vítězné družstvo se stává mistrem ČR, nejlepší jednotlivec mistrem ČR – odpovídající kategorie.

Mistrovství ČR hendikepovaných
 • Celkem 2 závody tříčlenných družstev (hodnocena jsou družstva i jednotlivci).

 • Zúčastnit se mohou nejlepší hendikepovaní rybáři ze všech územních svazů ČRS a MRS, kteří jsou držiteli průkazy ZTP nebo ZTP-P, s platnou registrační známkou. (Členové MO ČRS Kladruby se musí nominovat na předem určených místních závodech, ze kterých postupuje prvních 20 hodnocených závodníků.) Vysílajícími složkami jsou ÚS ČRS a MRS. Na mistrovství jsou zvána družstva ze zahraničí.

 • Závody se řídí pravidly FIPS pro hendikepované rybáře (protokol o pomoci) a platnými řády ÚO LRU-plavaná.

 • V případě zajištění účasti minimálně dvou zahraničních družstev u kategorizovaných mistrovství ČR (ženy, junioři, kadeti, hendikepovaní) se toto mistrovství povyšuje na mezinárodní mistrovství ČR. Vítěz (družstvo i jednotlivec) – se stává mezinárodním mistrem ČR, nejlepší domácí družstvo a jednotlivec mistrem ČR.

Územní přebor
 • organizuje jej příslušný územní svaz, a to zpravidla čtyři závody družstev, která startují v jednotlivých soutěžích a přísluší k pořádajícímu územnímu svazu, s vyhodnocením jednotlivců, nebo jako závody jednotlivců registrovaných u některého z oddílů příslušných k pořádajícímu územnímu svazu s tím, že počet závodníků na sektoru by měl být obdobný jako u ostatních soutěží a závodníci z ligových soutěží budou do sektorů dolosováni.

Pohárové závody, bodované do žebříčku
 • jedná se o závody dvou až pětičlenných družstev, popř. závody jednotlivců,

 • nutné je sektorové hodnocení. A délka jednotlivého závodu 3 nebo 4 hodiny podobně jako u ostatních mistrovských závodů a soutěží,

 • u závodu organizovaného jako závod družstev musí organizátor umožnit i start jednotlivců včas přihlášených (viz. Propozice závodu).

 1. Domácích mistrovských soutěží a závodů se mohou zúčastňovat družstva či jednotliví závodníci místních organizací, klubů, či družstva nasazená a sponzorovaná jinými právnickými či fyzickými osobami, která mohou startovat pod názvem sponzora či firmy. Zúčastnit se mohou též hendikepovaní rybáři na základě ustanovení závodního řádu. Každý závodník, který se chce zúčastnit některého domácího mistrovského závodu (soutěže), zařazeného do termínového kalendáře SO LRU, se musí prokázat zaplacením registrační známky sportovce (v hodnotě schválené pro příslušný rok a kategorii) a jejím vylepením v registračním průkazu. V případě, že se soutěžící nemůže prokázat zaplacením registračního poplatku, složí do rukou pořadatele závodu zálohu ve výši rovnající se poplatku pro jeho kategorii. Zakoupení známky se ověří dodatečně, přičemž složená záloha může sloužit i pro následné zakoupení známky. V případě, že soutěžící později prokáže, že již svou registrační povinnost pro daný rok splnil, má nárok na vrácení zálohy. Registrační průkaz závodníka vystavuje SO LRU.Registrace závodníků bude ukončena do začátku závodní sezóny, do 31. 3. každého roku. Termín pro závodníky ligových soutěží LRU plavaná je do 31. 1., společně s termínem pro podání přihlášky do ligové soutěže. Pokud závodník nebude v termínu zaregistrován, nebudou mu započítány výsledky do žebříčku závodníků.
 2. Pro zařazení družstva do domácí mistrovské soutěže pod novým názvem je rozhodující, že se k téže soutěži nepřihlásí původní družstvo. Zcela nově vytvořená družstva musí nastoupit do nejnižších soutěží. O zařazení družstva do soutěže rozhoduje s konečnou platností SO LRU. MO či klub může přepustit pozici svého družstva v soutěži jiné MO či klubu na základě vzájemné dohody. Toto schvaluje SO LRU.
 3. Náklady na vyslání družstev či jednotlivců k příslušné soutěži či závodu hradí vysílající organizace popř. klub atd. Případné hrazení nákladů družstva obhájce mistrovského titulu popř. nejlepšího družstva předchozí sezóny na aktuálním MR zajistí územní svaz (MRS) podle dohody a příslušných podmínek.
 4. Kvalifikační popř. nominační závody se konají podle rozhodnutí státních trenérů (mužů, žen, juniorů, kadetů, hendikepovaných).
 5. Soupiska ligových družstev (I., II. liga a divize) je tvořena seznamem závodníků dle předepsaného formuláře. Soupisku podepisuje osoba oprávněná za družstvo jednat. Jeden závodník smí být uveden v rámci ČR na soupiskách maximálně dvou družstev, a to v rozdílných soutěžích. Za dodržení podmínky je zodpovědný vedoucí družstva. Během roku není možné soupisku měnit či doplňovat!
 6. Mimořádně je možné jednotlivé soupisky doplnit během roku, ale jen o registrovaného závodníka, který není uveden v žádné jiné soupisce I. ligy a II. ligy. Za dodržení podmínky je zodpovědný vedoucí družstva, v případě porušení bude závodník diskvalifikován. O doplnění soupisky je vedoucí družstva povinen neprodleně, nejpozději při prezenci, informovat SO LRU a vedoucí jednotlivých družstev soutěže.
 7. Závodník může startovat jen za to družstvo (tzn. MO, klub), u kterého je registrován, nebo pro které má povoleno hostování (po vzájemné dohodě obou zainteresovaných MO či klubů a závodníků, kterých se to týká). Název družstva musí obsahovat nejdříve ČRS/MRS a poté již může následovat název družstva a sponzora. Název nesmí být hanlivý a nesmí obsahovat vulgarismy a dvojsmysly. Název družstva musí obsahovat označení svazu, dle platné legislativy, poté název družstva a název sponzora.
 8. Závodník může absolvovat maximálně 8 ligových závodů (4 ligová kola). Za dodržení zodpovídá vedoucí družstva. Tým porušivší toto pravidlo bude diskvalifikován. Pro divizi platí: 1. kolo divize = 1. kolo ligy a 2. kolo divize = 4. kolo ligy. Před soutěží (závodem) se kontroluje totožnost závodníků podle soupisky. K soutěži mohou být připuštěni pouze závodníci uvedení na oficiální soupisce vydané SO LRU.
 9. Propozice musí být rozeslány minimálně 21 dnů předem účastníkům soutěží a SO LRU ke zveřejnění na internetových stránkách. Pořadatelská organizace (pořadatel) je povinna do 14 dnů odeslat výsledkovou listinu, která slouží jako základní podklad pro vyúčtování případné dotace na uspořádání soutěže. Výsledková listina musí být uspořádána podle schváleného vzoru tak, aby z ní bylo patrné umístění jednotlivých závodníků na sektorech. Zároveň musí být pro identifikaci závodníků (např. při zpracování žebříčků) uvedena MO či klub, za kterou startuje, plné jméno závodníka a číslo registračního průkazu, případně rok narození s identifikátorem R. (např. 1954 = R1954).
 10. Propozice závodů musí obsahovat: a) Úplný název soutěže, název pořádající organizace a kým byla pověřena.

  b) Všeobecná ustanovení, tj.: datum a čas závodu, místo konání, datum uzávěrky přihlášek a zpětnou adresu, program závodu, údaje o ubytování a stravování, případné stanovení limitů, kategorie, startovné, jméno garanta či ředitele závodu a hlavního rozhodčího, spojení na kontaktní osobu apod.

 11. Výsledkovou listinu zasílá pořadatel do 14 dnů všem zúčastněným družstvům, na oddělení sportu a mládeže Rady ČRS, danému územnímu zástupci SO LRU (garantovi) a zpracovateli žebříčku.
 12. Sportovnímu odboru LRU se hlásí výsledky územních přeborů, divizí, II. ligy, I. ligy, mistrovství ČR, pohárových závodů sledovaných pro potřeby reprezentace a dotovaných, závodů kvalifikačních a závodů mezinárodních. Tyto výsledky slouží pro sestavení celostátního žebříčku, u závodů kvalifikačních pro stanovení výsledné nominace pro MS.
 13. Termínové kalendáře závodů v LRU – plavané zpracovává SO LRU do 28. 2. běžného roku a územní odbory doplňují svůj termínový kalendář do konce března běžného roku.
 14. SO LRU zajišťuje po skončení závodní sezóny výkonnostní žebříčky podle schválené metodiky. Kategorie se člení na muže, U25, U20, U15, ženy a hendikepované rybáře. Z tohoto důvodu musí pořadatel nekategorizovaných závodů zajistit ve výsledkových listinách rozlišení závodníků, kteří věkem patří do kategorie U25, U20, U15 a hendikepovaných rybářů, aby bylo možno sestavit žebříček jednotlivých kategorií. Pravidla pro výběr reprezentantů na MS a ME (např. započítání dalších závodů před MS, přihlédnutí k výsledkům loňského roku či posledních tří let atd.) upřesní a sdělí trenéři nejpozději do 31. března příslušného roku SO i členům širší nominace. Reprezentační družstvo pro ME národů stanovuje trenér reprezentace z nominačního žebříčku. Po ukončení sezóny je závodníkovi udělena na základě umístění v celostátním žebříčku příslušná výkonnostní třída pro následující rok (na žádost závodníka uděluje a do registračního průkazu potvrzuje příslušný územní odbor ČRS (MRS):
 • mistrovská třída (MT) – závodník na 1 až 15. místě v celostátním žebříčku

 • I. výkonnostní třída – závodník na 16. až 30. místě

 • II. výkonnostní třída – závodník na 31. až 100. místě

 • III. výkonnostní třída – závodník na 101. až 150. místě

 • IV. výkonnostní třída – ostatní závodníci po absolvování alespoň jedné sezóny

 • tyto třídy se vztahují i na ženy i juniory v závislosti na přenosu jejich bodů do žebříčku mužů

 1. Sportovní soutěže a závody se konají rovněž v návaznosti na „Organizační pokyny pro pořádání závodů v LRU” vydané SO LRU.
 2. Přihlášky na závody musí být zpracovány tak, aby došly do stanoveného termínu na adresu uvedenou v propozicích závodu, nejlépe doporučeným dopisem, dostačující je i forma elektronické pošty s potvrzením přijetí ze strany pořadatele. Nesprávně vyplněné či opožděně podané přihlášky mohou být příčinou nepřipuštění závodníka či družstva k soutěži, o čemž rozhodne jury. Řádně podanou a úplnou přihlášku nemůže pořadatel odmítnout bez udání důvodu. V případě sporu rozhoduje o vyřízení odvolání jury.
 3. V případech, kdy se z vážných důvodů nemohou ohlášené závody konat ve stanoveném termínu, je pořadatel povinen tuto změnu neprodleně oznámit přihlášeným družstvům i jednotlivcům vhodným způsobem. Pokud se jedná o překážku organizačního charakteru – nejméně 7 dní předem. Rovněž tak je třeba tuto změnu oznámit i garantovi závodu, rozhodčím a ÚO LRU (příp. územnímu odboru). O způsobilosti či nezpůsobilosti trati rozhoduje v případě živelné pohromy technický delegát nebo jeho zástupce. Výlohy vzniklé nesplněním povinnosti ohlásit změnu termínu závodu budou přičteny na vrub pořadatelské organizaci, která je povinna je uhradit.
 4. Pro porušení Soutěžního nebo Závodního řádu lze podat protest. Protesty se podávají písemně a podává je vedoucí či trenér družstva. Právo podat protest má i samotný závodník. Protesty proti porušení závodního řádu se podávají podle ustanovení tohoto řádu. Proti chybám ve výsledkové listině lze podat protest do 10 dnů po obdržení výsledků. Výsledkové listiny podléhají schválení SO LRU.
 5. O protestech proti nedodržení či porušení Závodního řádu rozhoduje na místě jury. Rozhodnutí jury je konečné.
 6. Související předpisy soutěžního řádu jsou: platný Závodní řád pro LRU na plavanou, pravidla pro výběr reprezentantů, bodovací systém pro sestavení výkonnostního žebříčku a pravidla sportovní klasifikace.
 7. Pokud se družstvo nezúčastní soutěže (příp. bez řádného důvodu a včasné omluvy některého z kol soutěže) do které je přihlášeno, bere se toto jako poškození všech ostatních účastníků soutěže a družstvo bude potrestáno dle Závodního řádu. Pokud se stane případ, že se bez řádné a včasné omluvy nedostaví k závodu některý z přihlášených závodníků (např. družstvo přijede v neúplném složení, čímž vzniknou organizační problémy např. s vytýčením trati atd.), vyznačí toto garant závodu ve „zprávě o průběhu závodu“, kterou zasílá nejpozději do 20 dnů společně s vyúčtováním na SO LRU. Provinivší se závodník bude potrestán tím, že pro žebříček mu bude započítáno pouze 10 místo dvanácti nejlepších závodů sezóny (s konečnou platností i o tomto rozhodne jury).
 8. Pořadateli závodů je dle rozhodnutí SO LRU přidělována dotace. Ta však může být odejmuta pořadateli, který nedodrží Soutěžní či Závodní řád. Pořadatel pohárového závodu je povinen odměnit vítěze poháry (mimo dalších cen).

P ř í l o h y :

 1. Tabulka hodnocení jednotlivých závodů

 2. Tabulka bodových hodnocení závodů

 3. Časové schéma závodů

 4. Formulář (tabulka) pro oznámení výsledků sdělovacím prostředkům a adresář pro rozeslání

 5. Jednotné formuláře pro výsledkové listiny

Příloha Soutěžního řádu č. 1

Tabulka hodnocení jednotlivých závodů slouží ke zkvalitnění výběru.

Tabulka hodnocení jednotlivých závodů

Příloha Soutěžního řádu č. 2

Bodové hodnocení závodů LRU – plavaná

rok:………………….. jméno a příjmení: :……………………….

 

Umístění v sektoru

Mezinárodní mistrovství republiky seniorů

I. liga

II. liga

Bodované pohárové závody

Územní přebor dospělých

Divize

MiČR žen, U15, U20, U25

Závody žen, U15, U20, U25

Územní přebor U15, U20, U25

1

40

36

30

30

25

15

2

38

33

27

27

22

12

3

36

31

25

25

19

10

4

34

29

23

23

16

8

5

32

27

21

21

13

6

6

30

25

19

19

11

4

7

28

22

16

16

10

2

8

26

19

13

13

8

1

9

24

16

9

9

5

10

22

13

6

6

3

11

20

10

3

3

2

12

18

7

1

1

1

13

16

14

14

15

12

16

10

17

8

18

6

19

4

20

2

21

1

 

 • Závodníkům se započítává do žebříčku 12 nejlepších výsledků v roce.

 • Umístění závodníka na desetinná místa se zaokrouhlí na celá čísla směrem dolů (k nižšímu umístění) a k tomuto umístění se vyhledá příslušná bodová sazba v tabulce.

Příloha Soutěžního řádu č. 3

Časové schéma pro organizaci jednotlivých kol soutěží a závodů
v  LRU – plavané

Časový program (I. liga, II. liga, MM ČR, popř. dvoudenní pohárové závody sledované pro potřebu nominace reprezentantů)

A/ varianta příjezdu družstev v pátek:

pátek

Je vyhrazen pro tréninky (trénink na závodním úseku v den závodu – např. v sobotu ráno – není přípustný)

13.00 – 18.00 – řízený trénink,

20.00 – případná prezentace dle přihlášek a porada vedoucích družstev.

Tento krok není pro pořadatele povinný, všechna družstva nemusí využívat možnost tréninku a pátečního ubytování. SO LRU-PL naopak doporučuje, aby pořadatelé časový program upravili tak, aby byl příjezd družstev umožněn až na sobotu ráno (viz varianta „B“), a aby byl začátek prvního závodu posunut na 13,00 hodin.

sobota

09.00 – porada vedoucích družstev s uvedením příp. výsledků páteční porady, prezentace, losování

sektorů, pořadí losování a závodních míst

11.00 – první signál – nástup závodníků na závodní místa, začátek přípravy

11.55 – druhý signál – 5 minut do kontroly nástrah a návnad

12.00 – 12.25 třetí signál – kontrola nástrah a návnad

12.50 – čtvrtý signál – hlavní vnadění

13.00 – pátý signál – začátek 1. závodu

16.55 – šestý signál – 5 minut do konce závodu

17.00 – sedmý signál – konec závodu, následuje vážení úlovků

neděle

07.30 – losování závodních míst

08.30 – první signál – nástup závodníků na závodní místa, začátek přípravy

09.25 – druhý signál – 5 minut do kontroly živých nástrah a návnad

09.30 – 9.55 třetí signál – kontrola návnad a nástrah

10.20 – čtvrtý signál – hlavní vnadění

10.30 – pátý signál – začátek 1. závodu

14.25 – šestý signál – 5 minut do konce závodu

14.30 – sedmý signál – konec závodu, následuje vážení úlovků

16.00- 17.00 – nástup závodníků, vyhlášení výsledků

Časový program (např. divize, přebor)

tzn. použití tam, kde je nutno uspořádat dva tříhodinové závody v jeden den.

Vzhledem k časové náročnosti je pořadatel oprávněn zkrátit dobu přípravy z dvou hodin (viz. Závodní řád) na devadesát minut (toto musí být uvedeno v Propozicích, aby s tím mohli účastníci počítat a přizpůsobit tomu přípravu). Pokud se vedoucí družstev dohodnou jinak (např. při 2. závodě na stejném úseku s přelosováním), je možno délku přípravy dále upravit.

06.30 – 07.30 – prezentace, losování

07.30 – 09.00 – příprava 90 min. 07.30 – 09.30 – příprava 120 min.

08,00 – 08,25 – kontrola množství krmiva a živých nástrah a návnad

09.00 – 12.00 – první závod 09.30 – 12.30 – první závod

vážení

13.00 – 13.15 – losování na druhý závod

13.30 – 15.00 – příprava 90 min. 13.30 – 15.30 – příprava 120 min.

14,00 – 14,25 – kontrola množství krmiva a živých nástrah a návnad

15.00 – 18.00 – druhý závod 15.30 – 18.30 – druhý závod

Vážení úlovků

19.00 – 19.30 – vyhlášení výsledků

Jednotlivé signály (hlavní vnadění, 5 minut do konce závodu atd.) logicky platí.

B/ varianta příjezdu v sobotu (t.j. v pátek se nic nekoná):

Trénink v den závodu, tj. v sobotu (v neděli vůbec není možný):

Trénovat lze pouze mimo závodní pole, kdy je nutno zachovat odstup od 1. vytýčeného závodního místa alespoň 30 metrů). Trénink může trvat maximálně do 11,00 hodin.

sobota

10.00 – 12.30 prezentace družstev, porada vedoucích, losování sektorů, pořadí a závodních míst

13,00 – první signál – nástup závodníků na závodní místa, začátek přípravy

13.55 – druhý signál – 5 minut do kontroly kontrola nástrah a návnad

14.00 – 14.25 třetí signál – kontrola nástrah a návnad

14.50 – čtvrtý signál – hlavní vnadění

15.00 – pátý signál – začátek 1. závodu

17.55 – šestý signál – 5 minut do konce závodu

18.00 – sedmý signál – konec závodu, následuje vážení

V intervalu 19,00 – 21,00 hodin ubytování, porada vedoucích, losování sektorů na 2. závod, vyhlášení výsledků 1. závodu.

Začátek druhého závodu v neděli ponechat beze změn. V podzimních měsících je možné celý program posunout o 1 hodinu, aby na vážení po 18,00 hodin nebylo šero.

Příloha Soutěžního řádu č. 4

Zpráva o konání závodů v lovu ryb udicí na plavanou (LRU)

Název závodu : (např. I. liga, VC Hané apod.)

Místo konání, voda : (např. Mělník, Labe)

Datum:

Počet zúčastněných družstev, závodníků:

Výsledky:

Pořadí družstva

Název družstva

Složení družstva

Součet umístění

CIPS body (uloveno)

1.

2.

3.

Pořadí jednotlivců

Jméno

Družstvo

Součet umístění

CIPS body (uloveno)

1.

2.

3.

Průběžná tabulka (u soutěží)

Pořadí

Jméno družstva

Počet bodů

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Slovní popis průběhu závodu (komentář):

Podpis garanta (hlavního pořadatele) a hlavního rozhodčího:

Příloha Soutěžního řádu č. 5

 1. Výsledková listina závodů družstev

Výsledková listina

Místo konání: Pořadatel:

Druh závodu: Hlavní rozhodčí:

Datum konání: od do

Družstvo

1. závod

2. závod

CELKEM

Los

Název družstva

závodník

Sektor

Jednotlivci

Družstva

Sektor

Jednotlivci

Družstva

REG3

Příjmení jméno

Kat4

sk5

čís

CIPS

um.

CIPS

Body

Poř

sk

čís

CIPS

um.

CIPS

Body

Poř

CIPS

Body

Poř

Podpis pořadatele Podpis garanta Podpis hlavního rozhodčího

 1. Výsledková listina závodů jednotlivců

Výsledková listina

Místo konání: Pořadatel:

Druh závodu: Hlavní rozhodčí:

Datum konání: od do

Los

Závodník

1. Závod

2. Závod

Celkem

Sektor

CIPS

Poř

Sektor

CIPS

Poř

CIPS

Body

Poř

REG

Závodník

Kat

Organizace

sk

čís

sk

čís

Podpis pořadatele Podpis garanta Podpis hlavního rozhodčího

 1. Výsledky v jednotlivých sektorech

1. (2.) závod

Druh závodu:

Místo konání:

Datum konání:

čís. sek

SEKTOR

Závodník

Družstvo

hmotn.

um.

Podpis

1

2

3

4

5

6

7

8

1 : výše uvedené soutěže a závody jsou určeny pro registrované závodníky. Jsou zařazeny do ročního termínového kalendáře s určeným pořadatelem a garantem, řídí se závodním řádem. Do územního přeboru může prvním rokem nastoupit i závodník bez registrace.

2 V jedné skupině soutěží je počet družstev jedné klubové příslušnosti neomezen

3 REG =Číslo registračního průkazu, popřípadě rok narození závodníka identifikátorem R (např. rok narození 1954 = R1954)

4KAT= k sledování jednotlivých kategorií (žena, U23, U18, U14, …)

5 Sk. = označení jednotlivých sektorů (např. A,B,…)